Mobilní protipovodňová ochrana hlavního města Prahy

Vznik  firmy EKO-SYSTEM s.r.o. je úzce spjatý s protipovodňovou ochranou pro hl.m. Prahu. EKO-SYSTEM byl jedním z uchazečů a díky nové, moderní koncepci řešení a příznivé ceně jsme ve výběrovém řízení uspěli a zakázku získali. Členění etap protipovodňové ochrany hl. m. Prahy je následující:
 1. etapa     Staré Město – Josefov
 2. etapa     Malá Strana – Kampa
 3. etapa     Karlín – Libeň
 4. etapa     Holešovice - Stromovka
 5. etapa     Výtoň – Podolí - Smíchov
 6. etapa     Zbraslav – Radotín – Velká Chuchle
 7. etapa     Troja

1. etapa   Staré město – Josefov

Práce na této etapě byly zahájeny na jaře roku 1999, dokončeny a předány byly v červnu 2000. Celá etapa byla rozdělena na tři samostatné úseky. První tvoří Masarykovo nábřeží s délkou hrazení 202 m a výškou od 0,21 do
0,86 m. Rozprostírá se od Žofína po budovu Národního divadla a jsou na ni použita hradidla profilu 50/215 mm. Druhá část je na Smetanově nábřeží v délce 265 m při výšce hrazení od 0,21 m do 2,8 m. Zde jsou použita hra-
didla profilu 50/215 a 90/165 mm. Tato část zahrnuje i průchod do Divadelní ulice s délkou hrazení 6 m a výškou
5,5 m a 6 průchodů Karlových lázní.  Jejich celková délka je 22 m a výška od 1,31 m do 2,8 m. Profil hradidel obou částí 90/165 mm. Třetí část je na Dvořákově nábřeží známém spíš pod názvem Na Františku. Délka tohoto úseku
je 310 m. Výška a typ hradidel je stejný jako na Masarykově nábřeží. K první etapě lze zařadit i protipovodňovou ochranu hotelu Four Seasons na Alšově nábřeží. Jejím investorem nebyl magistrát Prahy, ale management hotelu. Proto nebyla zařazena do oficiální části projektu 1. etapy. Současným uživatelem je ale hl.m. Praha. Hrazení
v tomto úseku má délku 127 m při výškách od 0,3 do 4,35 m.
Při povodni v srpnu 2002 byl již tento úsek dokončen. O existenci této části protipovodňové ochrany se v té době na veřejnosti moc nevědělo. O to větší bylo překvapení, když se najednou objevila a zachránila celou oblast Starého Města před povodní. Tisk a Pražané jí dali název „stěna naděje“. Jestliže se do té doby vedly diskuse o smyslu-
plnosti projektu protipovodňových opatření, tak nyní jejich výstavba dostala zelenou a stala se pro magistrát města prioritou č.1. Potvrdilo se, že náklady na jejich výstavbu jsou mnohonásobně nižší, než výše škod způsobené povodní. V následujících letech 2003 – 2006 byly prakticky souběžně realizovány etapy 2, 3, 4 a 5, zabezpečují ochranu hlavních částí Prahy od Smíchova až po Holešovice. V letech 2008 až 2010 byly dokončeny etapy 6 a 7, zahrnující okrajové části Zbraslav, Radotín a Troju. Rokem 2012 se protipovodňová ochrana uzavřela dokončením úseku - Velká Chuchle.

2. etapa   Malá Strana – Kampa

Zahájení prací mělo být původně bezprostředně po skončení 1. etapy. Bohužel negativní postoj památkářů k projekčním návrhům způsobil, že první, malá „nekonfliktní“ část byla zahájena až na jaře 2002. Tak se stalo,
že v době povodně byla Malá Strana a Kampa bez protipovodňové ochrany plně zatopená. Škody byly značné
a několikanásobně převýšily plánované náklady na ochranu….
Etapa byla územně rozdělena na dvě hlavní části: od Karlova mostu směrem po toku dolů po Mánesův most
a od Karlova mostu směrem proti vodě k mostu Legií.
První část tvoří úsek od Karlova mostu po Čertovku, zahrazení Čertovky, dále ochrana Hergetovy cihelny a Lužic-
kého semináře až po Mánesův most. Celková délka hrazení o výškách od 1,35 m až 3,3 m je 470 m. Zvláštní pozornost si zaslouží uzávěr Čertovky, který tvoří posuvná, po kolejích se pohybující 22 m dlouhá a 6 m vysoká vrata o hmotnosti 45 tun. V nich jsou trvale nainstalovány 3 m vysoké slupice, které se v případě potřeby mecha-
nicky vysunou a umožní tak navýšení hrazení na celkem 9-ti metrovou výšku. Z provozních důvodů se vrata musí uzavírat již při dosažení jednoleté vody, takže jsou v činnosti poměrně často.
Druhá linie vede od Karlova mostu podél nábřeží až k Lichtenštejnskému paláci. Je stavěna na tzv. padesátiletou vodu. Pokud by však povodeň byla větší, než tzv. padesátelitá, pak dojde k jejímu přelití a zatopení objektů, které stojí mezi nábřežím Vltavy a náměstím Na Kampě. Tímto náměstím vede druhá linie hrazení směrem k Lichten-štejnskému paláci, kde se obě linie střetávají a pokračuje dále okolo Sovových mlýnů až po zeď objektu mateřské školky. Hrazení potom pokračuje samostatnou obranou budovy Rybářského svazu a v Říční ulici. Celková délka těchto hrazení je 589 m při výškách od 1,31 m do 3,8 m. Na celé 2. etapě jsou výhradně použita hradidla profilu 90/165 mm.
Výstavba 2. etapy probíhala od roku 2002 do poloviny roku 2005.

3. etapa   Karlín – Libeň

Tuto etapu, stavěnou v letech 2004 až 2006 tvoří několik samostatných úseků. Nejdelší je na nábřeží Ludvíka Svobody v délce 416 m s profilem hradidel 50/215 mm. Na Rohanském nábřeží tvoří protipovodňovou ochranu pevná betonová zeď,ve které je několik průchodů s mobilním hrazením. V Libeňském přístavu jsou dvě linie mobilního hrazení o celkové délce 70 m a výšce hrazení 2,15 – 5 m. Součástí této etapy jsou dále dvě části hrazení v celkové délce 44 m před areálem Matematicko-fyzikální fakulty univerzity Karlovy. Jejich výška se pohybuje od
2,8 do 3,87 m.

4. etapa   Holešovice a Stromovka

Je svým rozsahem ať již na délku, ale i plochou hrazení vůbec největší. Rozprostírá se na levém břehu Vltavy od Hlávkova mostu a až po most Barikádníků v téměř souvislé délce více než 2,5 km. Celková plocha hrazení je
5.307 m². Tvoří ji úseky:
 • Nábřeží kpt. Jaroše v délce hrazení 301 m obepínající z obou stran Negrelliho viadukt. Výška hrazení se pohybuje od 0,33 do 2,85 m.
 • Na tuto část navazuje úsek Bubenské nábřeží ležící před známou Holešovickou tržnicí. Je zajímavý svou atypičností, která vznikla díky dodatečnému navyšování hrazení.  První část stavby se realizovala v letech 2001 – 2002 jako součást úpravy nábřeží před tržnicí. Tvořila ji zídka se zábradlím. Při povodni v srpnu 2002 se ukázalo, že hladina povodně převýšila o 1 m úroveň hrazení. Aby se nemusela celá zeď bourat a stavět znovu, bylo přijato řešení s dodatečným vyztužením základů a navýšením hrazením. Vznikl tak útvar s krátkými a dlouhými hradidly    a slupicemi na dodatečně upravených pilířích nábřežní zdi. Celková délka úseku je 541 m při výšce hrazení 0,5   až 2,1 m.
 • Na úsek Bubenského nábřeží bezprostředně navazuje část zvaná Nová Jankovcova. Vede od Bubenského nábřeží až po budovu Lighthouse, která tvoří část protipovodňové ochrany. Od ní pokračuje linie hrazení až po Libeňský most, do kterého je hrazení ukotveno. Celková délka úseku 688 m, výška hrazení od 1,32 do 3,5 m.
 • Další úsek zvaný Holešovický přístav pokračuje od Libeňského mostu betonovou zdí, která u budovy Státní plavební správy přechází na mobilní hrazení a po nábřežní zdi přístavu v délce 454 m pokračuje k úseku „Za elektrárnou“. Výška hrazení se pohybuje od 2,15 do 3,8 m.
 • Úsek Za elektrárnou je nejvyšším souvislým úsekem celé protipovodňové ochrany Prahy. Jeho délka je 478 m   při výškách 2,15 – 3,96 m. Část protipovodňové ochrany tvoří 4 m vysoká zeď, přerušovaná prostupy s mobilním hrazením.
 • Samostatnou součástí této etapy jsou hrazení dvou podjezdů pod železniční tratí ve Stromovce. Jejich výška je 5,15 a 5,45 m, celková délka 23 m. Masivní slupice o hmotnosti více než 500 kg se opírají o horní část podjezdů. K jejich montáži je nutný jeřáb a na usazování hradidel vysokozdvižná plošina.
Etapa byla dokončena a předána do užívání v roce 2006.

5. etapa   Výtoň, Podolí a Smíchov

V této oblasti jsou původní vysoké nábřežní zdi, které byly v rámci této etapy v nejnižších místech doplněny                o mobilní hrazení. Vznikl tak komplex 12-ti drobných objektů, jejichž celková délka je 339 m při výškách hrazení      od 0,43 do 3,3 m. Výjimku tvoří delší úseky u železničního mostu na Smíchově a ING PPS, který je dlouhý 71 m, Hořejšího nábřeží s délkou 100 m a Janáčkovým nábřežím, v délce 63,5 m. Výstavba probíhala v letech 2003 až 2005.

6. etapa   Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle

Etapu tvoří pět samostatných celků, které se dále dělí na jednotlivé objekty. Výstavba prvních částí probíhala v letech 2008 až 2010. Směrem po toku vody to jsou:
 • Zbraslav jih, který začíná u kamenolomu a vede se až k mostu Závodu míru. Tvoří ho dvě linie mobilního hrazení přecházející přes komunikaci a táhnoucí se podél ní. Jejich délka je 208 m a výška od 1 do 2,64 m. Zbývající část tvoří více než 2,5 m vysoká betonová stěna, přerušená na 10-ti místech průchody s mobilním hrazením. Celková délka hrazení je 257,5 m. Při výškách hrazení od 1 do 6 metrů je celková plocha hrazení této části 471,5 m². Betonová protipovodňová stěna slouží současně jako protihluková bariéra, oddělující obytnou část od komunikace vedoucí podél Vltavy.
 • Zbraslav sever svým charakterem navazuje na jižní část. Tvoří ji také betonová stěna přerušovaná průchody, vedoucí od mostu Závodu míru po směru toku až po konec území Zbraslavi. Dvě delší linie hrazení a osm různých průchodů v celkové délce 114 m mají při výškách hrazení 1,32 – 3,15 m celkovou plchu 239 m².
 • Radotín je jediná část protipovodňové ochrany, kterou se nechrání část Prahy proti povodni od Vltavy, ale od Berounky.  V rámci výstavby byla tato oblast rozdělena na část zahrnující ulici Výpadovou a ochranu vedoucí od Výpadové směrem k železniční trati. Jedná se opět o kombinaci pevných betonových stěn s mobilními hrazeními. Jejich celková délka je 437,5 m, při výškách hrazení od 1,07 do 3,3 m. Celková plocha hrazení je 864 m².
 • Velká Chuchle je poslední, dosud nerealizovaná část. V současné době probíhají přípravné práce a dokončení této etapy by mělo být v roce 2012.

7. etapa   Troja

Rovněž tato část má dvě samostatné lokality. První tvoří tři objekty přechodu přes komunikaci ulice Povltavská, druhá ulice Pod Havránkou, rozdělenou rovněž na tři objekty. Jeden z nich má výšku 6,27 m při šířce 15,2 m, což prezentuje vůbec největší mobilní hrazení na světě. K jeho stavění je nutné použití těžké mechanizace, tj. autojeřábu na postavení slupic a podpěr a vysokozdvižné plošiny, ze které se usazují hradidla. K postavení je potřeba 7 slupic 6,2 mv ysokých, o hmotnosti 770 kg a 304 ks hradidel, které spolu vytvoří plochu 95 m². Celková délka hrazení v Troji je 285,5 m, výšky se pohybují od 0,33 do 6,27 m a celková plocha hrazení je 616 m². Dokončena byla v roce 2010.



  Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

  15 060 m2 protipovodňových ochran?